THÔNG TIN LIÊN HỆ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: ​Số 38, Thủ Khoa Huân, Phườ​ng 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại : 0272 3523 345 ​ * Fax: 0272 3523 567 ​ * Email: stt@longan.gov.vn